NGÀNH KẾ TOÁN

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH: KẾ TOÁN

PLO1: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật.

PLO2: Vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học kinh tế vào việc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.

PLO3: Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của chuyên môn kế toán.

PLO4: Mô tả được quy trình, nghiệp vụ kế toán và thuế.

PLO5: Có kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề cơ bản liên quan đến kế toán trong doanh nghiệp.

PLO6: Có kỹ năng truyền đạt vấn đề trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể thuộc lĩnh vực chuyên môn kế toán.

PLO7: Có năng lực sử dụng tiếng Anh ở mức cơ bản trong lĩnh vực kế toán.

PLO8: Đạt được trình độ chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng CNTT để giải quyết các vấn đề kế toán.

PLO9: Khả năng học tập suốt đời.

PLO10: Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ chuẩn mực kế toán.

PLO11: Có khả năng hợp tác nhóm để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức.

PLO12: Tuân thủ pháp luật quốc gia và thực thi trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.


Đối Tác Liên Kết