NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

KIẾN THỨC 
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết; có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
 • Có hiểu biết cơ bản về thực trạng và xu hướng thay đổi của tình hình kinh tế- xã hội trong nước và thế giới.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, pháp luật trong các hoạt động kinh tế và các lý thuyết quản lý kinh tế;
 • Có kiến thức chuyên sâu về lý luận gắn với thực tiễn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, quản trị sản xuất, quản trị nguồn nhân lực, quản trị dự án đầu tư, quản trị tài chính và quản trị marketing;
 • Có kiến thức căn bản về kế toán, thống kê, thuế, tài chính doanh nghiệp, tiền tệ ngân hàng và phân tích hoạt động kinh doanh;
 •   Có kiến thức về tâm lý kinh doanh và phát triển văn hóa doanh nghiệp;
 • Có hiểu biết về kỹ năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh và tổ chức hoạt động kinh doanh.

Kiến thức bổ trợ:

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC;
 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

KỸ NĂNG

 • Có khả năng vận dụng linh hoạt, tổng hợp những kiến thức lý luận nghiệp vụ về lĩnh vực kinh tế-tài chính và quản trị kinh doanh trong quá trình tác nghiệp;
 • Có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Có khả năng phân tích đánh giá tác động của các nhân tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng tới kết quả hoạt động toàn diện của doanh nghiệp;
 • Có khả năng tổ chức điều hành động kinh doanh và có khả năng tạo lập doanh nghiệp mới;
 • Tìm kiếm, phát hiện, đánh giá, xử lý và quản lý thông tin, tài liệu phục vụ công tác chuyên môn;
 • Soạn thảo và trình bày báo cáo công tác chuyên môn, báo cáo chuyên đề và tổng hợp;
 • Sử dụng thành thạo một số phần mềm trong quản trị điều hành doanh nghiệp;
 • Có khả năng làm việc độc lập, làm việc hiệu quả theo nhóm.

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực;
 • Tuân thủ các quy định của Pháp luật; chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao; nghiêm túc, trung thực, cẩn thận và chính xác.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Sinh viên tốt nghiệp hệ đại học ngành quản trị kinh doanh có thể đảm nhiệm công việc:

 • Chuyên viên nghiên cứu về quản trị kinh doanh; về chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp;
 • Trợ lý và thư ký ban giám đốc, hội đồng quản trị đối với từng lĩnh vực như: trợ lý phân tích tổng hợp báo cáo; trợ lý tham mưu lĩnh vực chiến lược kinh doanh, nhân lực, marketing, tài chính,…
 •   Điều hành một đơn vị tác nghiệp (tổ, đội, phòng, ban,…) trong doanh nghiệp;
 • Quản trị và điều hành doanh nghiệp nhỏ với cương vị cao nhất;
 • Tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Tiếp tục học các chương trình sau đại học như: thạc sỹ, tiến sỹ;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn;
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn về quản trị kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan.

Đối Tác Liên Kết