NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

PLO1: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh và quản trị.

PLO2: Đánh giá được môi trường kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa để xác định các cơ hội và mối đe dọa đối với hoạt động kinh doanh.

PLO3: Phân tích được chiến lược kinh doanh của tổ chức vừa và nhỏ.

PLO4: Phân tích được lĩnh vực cơ bản bao gồm các hoạt động quản trị, tài chính, thương hiệu, nguồn nhân lực, sản xuất dịch vụ của tổ chức vừa và nhỏ.

PLO5: Có năng lực thực thi các chức năng của quản trị (hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiếm tra) ở mức của một nhà quản trị doanh nghiệp cấp cơ sở và cấp trung.

PLO6: Tạo lập kế hoạch kinh doanh và dự án khởi nghiệp.

PLO7: Có năng lực sử dụng tiếng Anh giao tiếp kinh doanh ở mức cơ bản.

PLO8: Đạt được trình độ chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản, sự dụng được CNTT và các công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh.

PLO9: Khả năng học tập suốt đời.

PLO10: Có năng lực giao tiếp hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh.

PLO11: Có khả năng hợp tác nhóm để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức.

PLO12: Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và thực thi trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.


Đối Tác Liên Kết