NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

KIẾN THỨC 
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết; có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
 • Có hiểu biết cơ bản về thực trạng và xu hướng thay đổi của tình hình kinh tế- xã hội trong nước và thế giới.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, pháp luật trong các hoạt động kinh tế, tài chính, kinh doanh;
 • Có kiến thức chuyên sâu về lý luận gắn với thực tiễn trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, bao gồm: tài chính và kế toán doanh nghiệp, phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư;
 • Có kiến thức căn bản về lý thuyết tài chính tiền tệ, kế toán, thống kê và phân tích hoạt động kinh doanh;
 • Có kiến thức căn bản về tổ chức và hoạt động của hệ thống ngân hàng, ngân hàng thương mại và các định chế tài chính trung gian phi ngân hàng (công ty tài chính, quỹ đầu tư,…);
 • Có kiến thức chuyên sâu về các hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng thương mại, bao gồm: các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tín dụng và đầu tư; dịch vụ thanh toán nội địa và quốc tế; hoạt động marketing và quản trị kinh doanh ngân hàng;
 • Có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán.

Kiến thức bổ trợ:

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC;
 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

  KỸ NĂNG

 • Có khả năng vận dụng linh hoạt, tổng hợp những kiến thức lý luận và nghiệp vụ chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế-tài chính doanh nghiệp và kinh doanh tiền tệ ngân hàng;
 • Có khả năng hoạch định chính sách và kế hoạch tài chính doanh nghiệp;
 • Có khả năng hoạch định chính sách và kế hoạch kinh doanh tiền tệ của ngân hàng thương mại;
 • Có khả năng phân tích đánh giá tác động của các nhân tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng tới kết quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại;
 • Tìm kiếm, phát hiện, đánh giá, xử lý và quản lý thông tin, tài liệu phục vụ   công tác chuyên môn;
 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp một cách sáng tạo để giải quyết những vấn đề tồn tại trong công tác chuyên môn;
 • Soạn thảo và trình bày báo cáo công tác chuyên môn, báo cáo chuyên đề và tổng hợp;
 • Sử dụng thành thạo một số phần mềm trong quản trị điều hành doanh nghiệp;
 • Có khả năng làm việc độc lập, làm việc hiệu quả theo nhóm.

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực;
 • Tuân thủ các quy định của Pháp luật; chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao; nghiêm túc, trung thực, cẩn thận và chính xác.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Sinh viên tốt nghiệp hệ đại học ngành tài chính-ngân hàng có thể đảm nhiệm công việc:

 • Chuyên viên nghiên cứu về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và kinh doanh tiền tệ ngân hàng;
 • Trợ lý và thư ký ban giám đốc, hội đồng quản trị đối với từng lĩnh vực như: trợ lý phân tích tổng hợp báo cáo; trợ lý tham mưu lĩnh vực chiến lược hoạt động tài chính của doanh nghiệp, kinh doanh của ngân hàng thương mại;
 • Điều hành một đơn vị tác nghiệp (tổ, phòng, ban,…) trong doanh nghiệp, ngân hàng thương mại;
 • Giám đốc tài chính doanh nghiệp, giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại;
 • Tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Tiếp tục học các chương trình sau đại học như: thạc sỹ, tiến sỹ;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn;
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn về tài chính doanh nghiệp, kinh doanh tiền tệ và các lĩnh vực có liên quan.

Đối Tác Liên Kết