NGÀNH KẾ TOÁN

KIẾN THỨC
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết; có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
 • Có hiểu biết cơ bản về thực trạng và xu hướng thay đổi tình hình kinh tế – xã hội trong nước và thế giới.

Kiến thức chuyên ngành

 • Nắm vững các kiến thức chung về kinh tế, tài chính - tiền tệ và các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kế toán như: nguyên lý kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam; chuẩn mực kế toán quốc tế;
 • Nắm vững nội dung văn bản luật kế toán, luật kiểm toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và chế độ kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Nắm vững các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nghề kế toán kiểm toán;
 • Nắm vững quy trình kế toán, nghiệp vụ kế toán chuyên sâu tại các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp;
 • Nắm vững phương pháp và kỹ thuật tổ chức công tác kế toán như: thiết lập hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo kế toán tài chính và báo cáo kế toán quản trị tại đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc đơn vị sự nghiệp;
 • Nắm vững phương pháp, kỹ thuật phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp.

Kiến thức bổ trợ:

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC;
 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

KỸ NĂNG

 • Có khả năng xử lý nghiệp vụ kế toán độc lập, linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở tuân thủ chế độ kế toán và các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán;
 • Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán tại doanh nghiệp và đề xuất các biện pháp để cải tiến những bất hợp lý trong quá trình thực hiện;
 • Soạn thảo báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo thuế và trình bày ý tưởng mạch lạc, thuyết phục;
 • Có khả năng thu nhận, xử lý và truyền đạt mạch lạc những thông tin cần thiết phục vụ cho việc đưa ra các quyết định quản trị của lãnh đạo các cấp;
 • Có khả năng tổ chức, điều hành từng phần công tác kế toán như: thiết lập hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán tổng hợp chi tiết, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo kế toán tài chính và báo cáo kế toán quản trị tại đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc đơn vị sự nghiệp;
 • Có khả năng phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp và đề xuất kiến nghị với các nhà quản lý;
 • Có khả năng chuẩn bị hồ sơ phục vụ cho công tác kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập;
 • Sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên môn kế toán thông dụng;
 • Có khả năng làm việc độc lập, làm việc hiệu quả theo nhóm.

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực;
 • Tuân thủ các quy định của Luật kế toán, tài chính; chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao; nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và chính xác.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Sinh viên tốt nghiệp hệ đại học ngành kế toán có đủ năng lực đảm nhận:

 • Công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp, đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Công việc kế toán tại các định chế tài chính trung gian (ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ tín dụng, công ty chứng khoán…);
 • Chuyên viên phân tích tài chính tại doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán;
 • Kiểm toán viên tại các công ty kiểm toán nhà nước và công ty kiểm toán độc lập;
 • Chuyên viên kiểm soát tại doanh nghiệp, định chế tài chính trung gian;
 • Tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Tiếp tục học các chương trình sau đại học như: thạc sỹ, tiến sỹ;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn;
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn về kế toán và các lĩnh vực có liên quan.

Đối Tác Liên Kết