NGÀNH DƯỢC

MỤC TIÊU CHUNG

            Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản và y dược học cơ sở; có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng để hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối thuốc nói chung. Ngoài ra người Dược sĩ ra trường còn được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng chuyên môn theo định hướng chuyên ngành Quản lý - Cung ứng thuốc được tăng cường kiến thức Dược lâm sàng để hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực quản lý- cung ứng và tư vấn về sử dụng thuốc; có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

          Đào tạo và cung ứng cho xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức và bệnh viện những Dược sĩ được đào tạo bài bản về mặt chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Sinh viên khi ra trường sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản của ngành Dược, những kiến thức và kỹ năng cần thiết theo định hướng chuyên ngành Quản lý – Cung ứng thuốc được tăng cường kiến thức Dược lâm sàng. Ngoài ra người Dược sĩ ra trường còn được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết để làm việc độc lập hay khi làm việc nhóm một cách hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp. 

 1. Kiến thức

    Sinh viên tốt nghiệp có khả năng:

    Kiến thức ngành:

 • (KT1) Vận dụng được các kiến thức về khoa học cơ bản và y dược học cơ sở phục vụ cho hoạt động chuyên môn của ngành và định hướng chuyên ngành;
 • (KT2) Đánh giá, diễn giải và áp dụng được các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan vào hoạt động chuyên môn;
 • (KT3) Hiểu biết về tổ chức y tế Việt nam, về cơ cấu tổ chức và quản lý nhà nước về dược; về các loại hình công ty dược phẩm, nhà thuốc; về các nguyên tắc quản lý chất lượng có liên quan đến hoạt động chuyên môn.
 • (KT4) Có kiến thức chuyên môn cơ bản trong sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

    Kiến thức chuyên ngành:

    Định hướng chuyên ngành Quản lý - Cung ứng thuốc:

 • (AKT1) Mô tả được các nhiệm vụ chủ yếu của Dược sĩ tại các vị trí công việc trong một khoa Dược bệnh viện và trong Hội đồng thuốc bệnh viện, mối quan hệ công tác với các bộ phận khác trong bệnh viện;
 • (AKT2) Vận dụng được các kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết để tổ chức và điều hành hoạt động quản lý và cung ứng thuốc trong bệnh viện một cách có hiệu quả, an toàn và kinh tế, theo đúng quy định pháp luật, các thể chế chính sách, đạo đức, xã hội, kinh tế và nghề nghiệp;
 • (AKT3) Vận dụng được các kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết để tổ chức và điều hành hoạt động của một nhà thuốc đúng theo quy định của pháp luật và của hướng dẫn thực hành tốt nhà thuốc (GPP);
 • (AKT4) Vận dụng được các kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết để tham gia điều hành hoạt động của một công ty bán buôn dược phẩm đúng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn thực hành tốt phân phối và bảo quản thuốc (GDP và GSP);
 • (AKT5) Áp dụng được các kiến thức cơ bản về Dược Xã hội học, Dược lý – Dược lâm sàng… để phục vụ cho hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý và cung ứng thuốc tại Khoa Dược bệnh viện, công ty bán buôn dược phẩm, nhà thuốc và cộng đồng;
 • (AKT6) Mô tả được các bước tiến hành để triển khai một nghiên cứu khoa học liên quan đến Tổ chức - Quản lý dược, Kinh tế dược, Dược xã hội học...
 1. Kỹ năng

    Sinh viên tốt nghiệp có khả năng:

2.1 Kỹ năng nghề nghiệp

Chuyên môn ngành:

 • (KN1) Tổ chức và thực hành đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong các lĩnh vực: sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối đối với nguyên liệu làm thuốc, các dạng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
 • (KN2) Triển khai và kiểm tra việc thực hiện các quy định, pháp luật về dược.
 • (KN3) Xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và trong các chương trình y tế quốc gia.
 • (KN4) Hướng dẫn, tư vấn chuyên môn dược cho các thành viên y tế khác.

Định hướng chuyên ngành Quản lý – Cung ứng thuốc:

 • (AKN1) Triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến quản lý và cung ứng thuốc tại Khoa Dược bệnh viện theo đúng các quy định của pháp luật, của các hướng dẫn thực hành tốt, đạt yêu cầu về tính hiệu quả, an toàn và kinh tế;
 • (AKN2) Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu của Dược sĩ tại các vị trí công việc trong một khoa Dược bệnh viện;
 • (AKN3) Tổ chức và điều hành được hoạt động của một nhà thuốc đúng theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn thực hành tốt nhà thuốc (GPP);
 • (AKN4) Tham gia có hiệu quả vào hoạt động của một công ty bán buôn dược phẩm đúng theo quy định của pháp luật và theo các hướng dẫn thực hành tốt có liên quan;
 • (AKN5) Thông tin và tư vấn sử dụng thuốc trong phạm vi nhiệm vụ được phân công;
 • (AKN6) Đề xuất và triển khai nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên ngành.

2.2 Kỹ năng mềm

            Làm việc trong các nhóm liên ngành:

 • (KNM1) Có khả năng thành lập nhóm, tổ chức hoạt động nhóm;
 • (KNM2) Có khả năng hợp tác trong nhóm, phát triển nhóm, lãnh đạo nhóm.

            Phát hiện và giải quyết vấn đề:

 • (KNM3) Có khả năng nhận biết và hình thành một vấn đề kỹ thuật;
 • (KNM4) Có tư duy phản biện;
 • (KNM5) Có khả năng đánh giá để đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề một cách chuyên nghiệp.

            Giao tiếp:

 • (KNM6) Giao tiếp có hiệu quả và phối hợp tốt với đồng nghiệp để tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn được giao;
 • (KNM7) Giao tiếp có hiệu quả và đồng cảm với bệnh nhân khi trao đổi những vấn đề nghiêm trọng, nhạy cảm hay phức tạp;
 • (KNM8) Giao tiếp tốt bằng văn bản, bản vẽ và các phương tiện điện tử/đa truyền thông;
 • (KNM9) Giao tiếp có hiệu quả trong báo cáo, thuyết trình.

2.3 Kỹ năng ngoại ngữ

            Sinh viên tốt nghiệp có khả năng:

 • Giao tiếp bằng tiếng Anh ở mức bình thường.
 • Có khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành Dược ở mức căn bản.

2.4 Kỹ năng tin học

            Sinh viên tốt nghiệp có khả năng:

 • (KNT1) Sử dụng thành thạo máy vi tính trong hoạt động nghề nghiệp;
 • (KNT2) Ứng dụng được công nghệ thông tin vào soạn thảo, trình bày văn bản và báo cáo khoa học; vào xử lý toán thống kê, vào tìm kiếm và khai thác các tài liệu chuyên ngành.
 1. Thái độ
 • (TD1) Luôn tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;
 • (TD2) Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh và khách hàng;
 • (TD3) Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành;
 • (TD4) Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu của nghề nghiệp;
 • (TD5) Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức tự học tập suốt đời;
 • (TD6) Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.
 1. Cơ hội nghề nghiệp (vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp)

            Sinh viên tốt nghiệp chương trình giáo dục đại học ngành Dược theo định hướng chuyên ngành Quản lý - Cung ứng thuốc sẽ làm tốt trong các lĩnh vực Dược sau:

 • Làm việc trong lĩnh vực quản lý, phân phối, bán lẻ thuốc
 • Công tác quản lý dược bệnh viện (các khoa Dược bệnh viện).
 • Bán lẻ, tư vấn sử dụng thuốc (các nhà thuốc cộng đồng).
 • Cung ứng, phân phối và bảo quản thuốc (các công ty dược, văn phòng đại diện);

Ngoài ra, với kiến thức cơ bản về chuyên môn ngành, các Dược sĩ tốt nghiệp còn có thể tham gia vào các lĩnh vực sau:

 • Làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ bảo quản thuốc:
 • Có thể làm việc tại các bộ phận sản xuất, kiểm tra chất lượng, tồn trữ thuốc tại nhà máy sản xuất thuốc.
 • Làm việc trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Dược:
 • Có thể làm việc trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Dược, ở tuyến như tại các phòng nghiệp vụ Dược, phòng quản lý ngành nghề Y Dược tư nhân, các trung tâm y tế huyện…
 • Làm việc trong lĩnh vực đào tạo nhân lực Dược:
 • Có thể tham gia giảng dạy, công tác tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp về ngành Dược được mở ra tại rất nhiều các tỉnh thành trong cả nước.
 • Ngoài ra, sinh viên còn có thể tự tổ chức các hoạt động kinh doanh, lập thân, lập nghiệp hoặc tiếp tục học tập và nghiên cứu sau Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ, Chuyên khoa I, II).

Đối Tác Liên Kết