Thông tin tuyển sinh trình độ Thạc sĩ

THÔNG BÁO ĐIỂU CHỈNH PHƯƠNG THỨC
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, ĐỢT 2 - NĂM 2021

Link đăng ký dự tuyển: https://bom.to/J8q9uN

Xem nội dung chi tiết bên dưới

/FileUploads/TrainingGroup/Content/Thumb/a8eff9e892524f6c9a812885db11f183.jpeg/FileUploads/TrainingGroup/Content/Thumb/a1e9fcc6e9e949a0bd30f83a49459c2c.jpeg/FileUploads/TrainingGroup/Content/Thumb/dfea398b67124d43b94e5bf140597104.jpeg/FileUploads/TrainingGroup/Content/Thumb/734e71bba74647bfa7cf7f4c5f11ea8e.jpeg/FileUploads/TrainingGroup/Content/Thumb/c99963355c1e4ce4a106b7bab994bb49.jpeg/FileUploads/TrainingGroup/Content/Thumb/5c55806369ea48d0b31b76b3746b5263.jpeg

/FileUploads/TrainingGroup/Content/Thumb/fa340c322be84d6ca53b3ba40244cac2.jpeg

 


Đối Tác Liên Kết