PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC