NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

KIẾN THỨC 
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những kiến thức phổ thông về khoa học xã hội-nhân văn;
 • Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các cơ quan, xí nghiệp. Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;
 • Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có hiểu biết và vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế-xã hội, tài chính-tiền tệ ngân hàng, kế toán, kiểm toán trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kế toán và công việc có liên quan;
 • Có hiểu biết nội dung văn bản Luật Kế toán, Luật Kiểm toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, ngân hàng;
 • Nắm vững các quy định chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp của nghề kế toán-kiểm toán;
 • Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
 • Có hiểu biết và vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;
 • Có khả năng xử lý về mặt kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và thực hiện chức năng kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp.

Kiến thức bổ trợ

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC;
 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

KỸ NĂNG 

 • Lập, kiểm tra, phân loại và xử lý được các loại chứng từ kế toán;
 • Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
 • Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;
 • Phân tích được tình hình kinh doanh, tài chính doanh nghiệp;
 • Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán doanh nghiệp;
 • Cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho việc đưa ra các quyết định về quản trị nội bộ của các cấp lãnh đạo;
 • Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;
 • Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng;
 • Làm việc độc lập, làm việc hiệu quả theo nhóm.

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp; nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;
 • Tuân thủ các quy định của Luật kế toán, tài chính; chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
 • Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
 • Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
 • Hợp tác, thân thiện, giúp đỡ đồng nghiệp.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC

 • Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng nghề, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp có đủ năng lực để được bố trí làm việc tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các định chế tài chính trung gian (ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, …)

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP  

 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên môn;
 • Tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Mời thí sinh xem thêm
Thông tin tuyển sinh 2019
Hoặc
Đăng ký xét tuyển Online


Đối Tác Liên Kết