NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ

KIẾN THỨC
Kiến thức chung
       Đào tạo Cử nhân Cao đẳng ngành Dịch vụ pháp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ cao đẳng; bước đầu có định hướng chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực hành để có thể giải quyết những vấn đề thông thường trong lĩnh vực pháp luật và dịch vụ pháp lý; có khả năng nghiên cứu để tiếp tục nâng cao trình độ và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Kiến thức chuyên ngành

 • Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật, các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật
 •  Phân tích và biết vận dụng những quy định của pháp luật vào thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý, các nhiệm vụ khác có liên quan đến pháp luật;

Kiến thức bổ trợ

 • Có kiến thức tiếng Anh tương đương TOEIC 350
 • Có kiến thức Tin học tương đương trình độ A.
 • Có kỹ năng giao tiếp cộng đồng tốt.

KỸ NĂNG

 • Kỹ năng thực hành, khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý cơ bản đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh, thương mại và quản lý nhà nước;    
 • Kỹ năng thực hiện các công tác liên quan đến pháp luật trong các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, văn phòng luật sư, văn phòng  công chứng; công tác tư pháp - hộ tịch, công chứng, chứng thực..
 • Khả năng tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký, thành lập các loại hình doanh nghiệp; trình tự, thủ tục và hướng giải quyết các tranh chấp xảy ra liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, kết hôn, ly hôn, lao động, mua bán hàng hóa, sở hữu tài sản, thừa kế tài sản, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng…
 • Soạn thảo và kiểm tra tính pháp lý của các loại văn bản pháp quy do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành cũng như có được khả năng tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng, văn bản hành chính và các loại đơn, thư..
 • Kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tham mưu giải quyết các khiếu nại tố cáo.

THÁI ĐỘ

 • Trung thực, khách quan, tôn trọng, ý thức phục vụ nhân dân;
 • Luôn chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 • Luôn tận tâm với công việc vì quyền và lợi ích của công dân, của khách hàng
 • Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó tự học tập và sáng tạo trong công tác; khiêm tốn và có ý thức phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân và nhiệm vụ chung của cơ quan, tổ chức.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU TỐT NGHIỆP
       Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận được những vị trí công tác cụ thể như sau:

 • Cán bộ tư pháp của UBND các cấp.
 • Cán bộ tư pháp, pháp chế của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp
 • Nhân viên tư vấn pháp lý tại Văn phòng Luật sư, Công ty tư vấn Luật, Trung tâm cung cấp dịch vụ pháp lý, Văn phòng công chứng.
 • Cán bộ phòng Tổ chức, quản lý nhân sự của doanh nghiệp.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP: Cử nhân ngành Dịch vụ pháp lý có trình độ kiến thức chuyên môn đủ khả năng để:

 • Tiếp tục học liên thông lê trình độ đại học;
 • tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề về pháp luật để cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

Mời thí sinh xem thêm
Thông tin tuyển sinh 2019
Hoặc
Đăng ký xét tuyển Online


Đối Tác Liên Kết