Lại Xuân Mạnh

Chuyên ngành: Điện Tử


  • Lớp: D13D01A

Lại Xuân Mạnh là cựu sinh viên BETU, hiện đang là Bảo Trì Điện tại Bệnh Viện Quân Dân Y Bạc LiêuĐối Tác Liên Kết